POVEZAVE

 

vključitev

Spoštovani!

Vabimo vas, da pokličete in nam predstavite vaše želje, cilje in potrebe. Skupaj z vami bomo poiskali program oz. storitev, ki vam bo glede na vaša pričakovanja najbolj ustrezal.

Za vse informacije glede storitev, informativnih razgovorov in postopka vključitve smo dosegljivi na tel. št. 01 547 17 72 vsak delovni dan med 8.30 in 14.00, ter na e-naslovu barbara.selan@center-zarja.si.

Postopek za vključitev

1. INFORMATIVNO SREČANJE
Za informacije o naših storitvah in programih se dogovorimo za informativno srečanje, na katerem podrobno predstavimo programe in prostore, hišni red ter pravice in dolžnosti uporabnikov, zainteresirani za vključitev pa nam predstavijo svoje želje in pričakovanja.

Informacije za uporabnike.docx

2. PROŠNJA ZA VKLJUČITEV
Prošnjo vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik na predpisanem obrazcu. Uporabnik mora vlogo lastnoročno podpisati.
(V primeru, da ima uporabnik status invalida po Zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, ima delno ali popolno odvzeto opravilno sposobnost oz. ima postavljenega skrbnika za poseben primer, vlogo poleg njega podpiše tudi njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik, ki svoj status dokazuje z odločbo pristojnega centra za socialno delo, ki je tudi sestavni del vloge za sprejem.)

Prošnji je potrebno predložiti še:
-zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni;
-odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih;
-pooblastilo oz. odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika – če obstaja.

Prošnja je pisna, oddana kot navadna oz. priporočena poštna pošiljka ali predana osebno v tajništvu Centra Zarja.
Prošnjo lahko izpolnite tudi ob pomoči socialne delavke Centra Zarja.

Prošnja za vključitev v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.doc
Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo.doc
Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju.pdf

3. OBRAVNAVA VLOGE S STRANI KOMISIJE ZA VKLJUČITEV PREMESTITEV IN ODPUST
Popolno prošnjo obravnava v Centru Zarja za to imenovana komisija. Če komisija ugotovi, da uporabnik izpolnjuje pogoje za vključitev in je upravičen do storitve, ki jo izvaja Center Zarja, ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in ga o tem obvesti.
Ko je v centru na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih za vklučitev in pri tem upošteva:
-kriterije za sprejem uporabnikov v storitev vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji ter storitve institucionalnega varstva,
-vrstni red po prispetju prošenj,
-bližino stalnega prebivališča uporabnika in njegovih svojcev,
-zdravstveno stanje uporabnika,
-socialne in zdravstvene razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.
Če komisija ugotovi, da uporabnik glede na veljavne akte ni upravičen do storitve ali da Center Zarja ne izvaja storitve, ki jo potrebuje, predlaga, da se vloga za vključitev zavrne.

4. SKLENITEV DOGOVORA
Dogovor o vključitvi se podpiše v 3 izvodih. En izvod zadrži uporabnik oz. njegovi skrbniki, drugega arhiviramo v Centru Zarja, tretjega pa pošljemo na pristojni center za socialno delo.
Vsaka začetna vključitev se sklene za določeno obdobje.

Ob vključitvi je prisotna socialna delavka Centra Zarja, vodja enote v katero se uporabnik vključuje in medicinska sestra, kateri se predajo vse pomembne informacije o zdravstvenem stanju in morebitni medikamentni terapiji.

Ob vključitvi je potrebno imeti urejeno zdravstveno zavarovanje.

Zakonska podlaga

NAZAJ

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.