POVEZAVE

 

Obvestilo ustanoviteljice in direktorice ob zaprtju centra ZARJA

Zavod Zarja je nastal leta 1993 iz velike potrebe oseb s pridobljeno možgansko poškodbo, saj odrasli poškodovani niso imeli pravice do vključevanja v socialno varstvene storitve in storitve dolgotrajne medicinske rehabilitacije.

Leta 1994 smo pridobili s soglasjem Ministrstva za zdravje koncesijo za področje dolgotrajne rehabilitacije za osebe po poškodbi možganov.
Leta 1998 smo pridobili prvo koncesijo za storitev vodenja in varstva, ki smo jo kasneje večkrat dopolnjevali vsebinsko in številčno.
Leta 2000 smo pridobili koncesijo za prvo stanovanjsko skupino, ki smo jo kasneje številčno dopolnjevali.

Ves čas našega delovanja nas je na številne različne načine podpirala Mestna občina Ljubljana. Financiran je bil Projekt psihosocialne rehabilitacije, ki nam je financiral strokovnega delavca, s katerim smo želeli dočakat spremenjene strokovne normative… Imeli smo v najem poslovne prostore po znižani najemnini, odobrena javna dela…

Ves čas našega delovanja smo sodelovali tudi z Ministrstvom za šolstvo - Andragoškim centrom Slovenije in posvojili metodo Študijskih krožkov kot eno odličnih metod neformalnega izobraževanja in vsebinsko podlago za redno terapevtsko delo s posameznikom v skupini.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je vsa leta počasi, a vztrajno sledilo našim pobudam in potrebam. Skupaj smo oblikovali potrebne spremembe glede na specifičnost potreb oseb po pridobljeni možganski poškodbi.
Sodelovali smo pri oblikovanju Uredbe o oprostitvi plačila socialnovarstvenih storitev, s katero so osebe pridobile pravico do storitev…
Kot edina strokovna in nevladna organizacija na tem področju dela v Sloveniji smo bili slišani in sodelovanje je bilo dobro.
V kasnejših letih sta se oblikovali še dve nevladni organizaciji: Center Korak v Kranju in Center Naprej v Mariboru ter Murski Soboti.
Oblikovali smo Aktiv organizacij za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo pri Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije v katerem sta bila tudi dva javna zavoda VDC Nova Gorica in CUDV Dornava.
Skupno smo oblikovali strokovne normative, potrebne za delo z osebami po možganskih poškodbah in jih poslali pristojnim na ministrstvu za delo, vendar normativi v vseh letih niso bili oblikovani.

V letu 2011 smo se preimenovali v Center Zarja, saj smo intenzivno začeli s storitvami namenjenim tudi osebam, ki niso bile vključene v vsakodnevne socialnovarstvene storitve, pa potrebujejo strokovno pomoč. Zaradi rasti smo se večkrat selili in v letu 2011 končno pridobili ustrezne prostorske pogoje za normalno delovanje.

V zadnjih letih smo veliko naredili na mednarodnem področju. Z našo prisotnostjo preko različnih Evropskih projektov smo bistveno premaknili delovanje in sodelovanje organizacij v Evropi . S projektom ABI - usposabljanje oseb, ki delajo s poškodovanimi smo zainteresirali organizacije k prevzemu pristopa in usposabljanja. S Projektom ozaveščanja o možganih - POM smo začeli z intenzivnim in sistematičnim delom na področju preventivnega delovanja namenjenega celotni javnosti.
V Slovenijo smo pripeljali CARF - standard kakovosti, ki je edini na svetu izdelan specifično za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.
Zaradi pristopa, celovitosti in kakovosti naših programov sem bila povabljena v ZDA kot sooblikovalka svetovnih standardov kakovosti za prihodnjih 10 let.
Intenzivno smo sodelovali in sooblikovali spremembe v evropskem združenju EBIS in sodelovali s svetovno organizacijo IBIA.

Začeli smo s pripravo storitve »Usposabljanje za samostojno življenje« . Storitev je predvidena kot intenzivno delo strokovnih delavcev za razvoj potencialov, ki jih posameznik v prvih letih po poškodbi ima, preprečevanje upokojevanja in omogočanje vrnitve v eno od oblik dela. Storitev smo vnesli tudi v Zakon o socialnem vključevanju, ki je bil pripravljen, pa ne sprejet…

Po vzoru dobre prakse v Evropi smo začeli s prilagoditvijo »case manegmenta« na slovensko področje in ga poimenovali »koordinator podpornih storitev v družbi«. Ta oblika pomoči predstavlja podporo posamezniku od izhoda iz bolnišnice naprej. Potrebna je za vse, ki študirajo, ki so zaposleni na zaščitenem delovnem mestu, tistim, ki odhajajo iz stanovanjskih skupin v samostojno življenje, tistim, ki ne potrebujejo več vsakodnevne večurne strokovne pomoči…
Storitev naj bi bila financirana z Zakonom o dolgotrajni negi, ki še ni bil sprejet…

Začeli smo tudi z »ambulantno« strokovno pomočjo in mobilno službo, za osebe, ki tako obliko potrebujejo.

Na MDDSZ smo večkrat dali pobudo za možnost vključitve oseb v program socialne vključenosti za tiste, ki ne potrebujejo več celovitega programa dnevnega centra, ne dosežejo pa možnosti zaposlitve na zaščitenem delovnem mestu….

Leta 2009 smo ustanovili Zaposlitveni center Zarja z namenom zagotoviti možnost zaposlitve in izhod iz storitve osebam, ki dosežejo od 30% - 70% delovnih sposobnosti.

Za celovito organizacijo pomoči osebam po pridobljenih možganskih poškodbah Slovenija potrebuje še stanovanjske skupine za najtežje poškodovane.
Slovenija potrebuje program za intenzivno strokovno pomoč za osebe s hudimi vedenjskimi in osebnostnimi problemi, po hudem začetnem psihoorganskem sindromu. Program ima specifičen pristop učenja vedenja, čustvovanja in odzivanja v družbi z veliko uspešnostjo, če je učenje pravočasno!
Slovenija predvsem potrebuje primeren kadrovski normativ, ki bo upošteval potencial, ki ga osebe po možganski poškodbi ob strokovni pomoči imajo, da se čim bolj in čim prej usposobijo za samostojno življenje, kar je dobro za njih in za državo.

V letu 2011 so se Centru Zarja začele finančne težave, na kar smo pristojne službe redno opozarjali.
Za selitev smo dobili pisno dovoljenje za dodatni najem poslovnih prostorov v obsegu 750 m 2. Odvzeli pa so nam 169 m 2 v enoti za težje pokretne, ki je delovala od leta 2005 s čemer nas niso niti obvestili, za kar je nastal finančni primanjkljaj.
S selitvijo smo končno dobili tudi ustrezne prostore, ki so nam omogočili zaposlitev sodelavk na področju računovodstva in administracije po obstoječem kadrovskem normativu. Sodelavki v »administraciji« sta bili razporejeni na različnih aktivnostih skrbi za razvoj in dvig kakovosti storitev, kar nas je zavezovala tudi pogodba( razvoj standarda kakovosti - CARF, organizacija mednarodnih konferenc, obveščanje javnosti, preventivno delovanje….)
Zaradi netransparentnosti prikazanih sredstev s strani MDDSZ sem šele marca 2012 po večkratnem povpraševanju ugotovila, da denar ni več obračunan po obstoječem normativu temveč v nezadostnem nominalnem znesku, kar je bilo izvedeno ob prehodu na plačni sistem, brez da bi nas o tem obvestili…kar je povzročilo dodatni finančni primanjkljaj.
Pri selitvi so se pojavili tudi stroški z investicijo v opremo prostora, za kar nimamo pridobljenih sredstev, klub temu, da nam jih pogodba za normalno delovanje zagotavlja. Znesek namenjen nadomeščanju osnovnih sredstev tega ne more nadomestiti.

Na vse to je prišel še junij, ko nam je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve odvzel poleg zmanjšanja sredstev po ZUJF še približno 18.000€ sredstev na osnovi kalkulativnega elementa ( od tega polovica za pol leta nazaj! ), ki jih je Center Zarja, zaposlenim dolžen izplačati!
Nerazumno so bila znižana sredstva za materialne stroške na 22 postavkah za 50 %. S sredstvi pred spremembo smo morali zelo varčevati, s polovico manj pa je delovanje nerealno. Res je, da sredstva na večjih postavkah ( prevoz, hrana…) niso bila spremenjena. Res pa je tudi, da nikjer nič ne ostaja, da bi manjko na 22 postavkah lahko pokrili.

Edina možnost pokrivanja nujnih materialnih stroškov pri največjem možnem varčevanju je torej zmanjševanje kadra.
Center Zarja ima po obstoječem že tako neprimernem kadrovskem normativu za specifične potrebe oseb po pridobljeni možganski poškodbi 3,60 oseb premalo odobrenih in financiranih. Letošnje zmanjšanje sredstev bi zahtevalo dodatno zmanjševanje kadra, kar mi je kot odgovorni osebi nesprejemljivo.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ne zagotavlja več minimalno potrebnih sredstev za izvajanje storitev Vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za osebe po pridobljeni možganski poškodbi po sklenjeni pogodbi, ki zahteva opravljanje storitev v skladu s pravili stroke, skrb za razvoj in dvig kakovosti storitev, spoštovanje etičnih načel in upoštevanje vseh predpisov, ki urejajo to področje dela.
Iz tega razloga je Center Zarja odstopil od vseh pogodb izvajanja socialnovarstvenih storitev, na predlog SOUS pa so bile storitve dolgotrajne medicinske rehabilitacije v celoti prenesene novemu izvajalcu storitev.
Izvajanje storitev bo od 1.1.2013 prevzel javni zavod CUDV Dolfke Boštjančič, Draga, Ig.

Center Zarja zaključuje 20 let uspešnega delovanja in v državne roke predaja ustvarjen svetovno priznan model in pristop za vključevanje oseb s pridobljeno možgansko poškodbo z od 0 - 30 % delovnih sposobnosti, ki združuje delo, vseživljenjsko učenje, vzdrževanje stanja z zdravstvenimi storitvami in psihosocialno podporo za življenje. Predaja pristop in model stanovanjskih skupin z možnostjo prehoda v samostojno življenje preko samostojnega stanovanja.

Z dnem 31.12.2012 Center Zarja zapira svoja vrata.

Svoje znanje in izkušnje bom z veseljem delila z vami preko elektronskega naslova irena.rebersak@center-zarja.si in mobilne številke 00386 41 691 586.

Ustanoviteljica in direktorica
Irena Reberšak

Povezave:
Poročilo strokovnega nadzora v letu 2012
Irena Reberšak - nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih 2009

Skupaj spremenimo svet na bolje.
Pridružite se!

Podprite nas!Namenite 0,5% dohodnine Centru Zarja.